Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden StarKozijn v/d Vecht BV.

Artikel 0 – Definities

 1. Onder StarKozijn Vakbedrijf wordt verstaan degene die de opdracht heeft aanvaard.
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan, kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen.

Artikel I – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met het StarKozijn Vakbedrijf betreffende de verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning.
 2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid 1 zijn omschreven. Hiervoor dient het StarKozijn Vakbedrijf een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst voor het verrichten van diensten af te sluiten.
 3. Het StarKozijn Vakbedrijf zal producten leveren conform de op de datum van aanbieding geldende VKG-kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor productie en montage van kunststof gevelelementen in de bouw, zoals deze zijn vastgesteld en uitgegeven door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG). De producten dienen geproduceerd te zijn volgens het KOMO-attest-met-productcerticaat conform de geldende Beoordelingsrichtlijn (BRL) 0703 Kunststof Gevelelementen en voldoen aan de NPR 7058 en de in de BRL genoemde NEN-normen.
 4. Onder de levering van het product wordt verstaan de levering en montage door het StarKozijn Vakbedrijf van één of meer kunststof gevelelementen, met specificaties afgestemd op de woning van de afnemer, die voldoen aan de strengste eisen op de productie en montage en de controle daarop, zoals onder lid 3 is beschreven.

Artikel II – Aanbieding

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden vergezeld van tekeningen en principedetails.
 2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. De door het StarKozijn Vakbedrijf overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal 
het StarKozijn Vakbedrijf de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
 4. De door het StarKozijn Vakbedrijf uitgebrachte aanbieding, alsmede de door het StarKozijn Vakbedrijf vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van het StarKozijn Vakbedrijf, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door het StarKozijn Vakbedrijf gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming van het StarKozijn 
Vakbedrijf worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

Artikel III – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door het StarKozijn Vakbedrijf. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van het StarKozijn Vakbedrijf op verrekening van meerwerk onverlet.
 3. De aanbieding van het StarKozijn Vakbedrijf omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 
bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk 
beschouwd.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het StarKozijn Vakbedrijf binden het StarKozijn Vakbedrijf niet dan nadat en voor zover zij door het 
StarKozijn Vakbedrijf schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel IV – Prijs

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres tenzij anders is overeengekomen.
 2. De prijzen die genoemd zijn in de aanbieding zijn twee maanden geldig.
 3. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is 
het StarKozijn Vakbedrijf gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel V – Montage

 1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn onderdeel van de opdracht tenzij anders is overeengekomen.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

.                       2.1.  het personeel van het StarKozijn Vakbedrijf en alle overige door het StarKozijn Vakbedrijf voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn 
aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen 
voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;

.                       2.2.  het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;

.                       2.3.  elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van het StarKozijn Vakbedrijf zijn;

.                       2.4.  de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;

.                       2.5.  herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.

 1. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, 
alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 3. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Bij oplevering zullen partijen, indien de afnemer zulks wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, 
alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.

Artikel Vl – Levertijd

 1. De levertijd omvat de aanlevering door het StarKozijn Vakbedrijf van de producten op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan.
 2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

.                       2.1.  de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

.                       2.2.  de dag van ontvangst door het StarKozijn Vakbedrijf van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, 
waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerstbenodigde werktekeningen;

.                       2.3.  de dag van ontvangst door het StarKozijn Vakbedrijf van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de afnemer 
dient te worden voldaan. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van het StarKozijn Vakbedrijf ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

 1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door het StarKozijn Vakbedrijf bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van het StarKozijn Vakbedrijf vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 2. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.
 3. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat het StarKozijn Vakbedrijf van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 4. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
 5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is 
geleverd.
 6. Het StarKozijn Vakbedrijf heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
 7. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal het StarKozijn Vakbedrijf deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. 
Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel Vll – Oplevering en Reclamering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

.                       1.1.  indien het StarKozijn Vakbedrijf, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole 
heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de StarKozijn opleveringscontrolelijst. 
Deze opleveringscontrolelijst dient door het StarKozijn Vakbedrijf en de afnemer te worden ondertekend;

.                       1.2.  na verloop van acht dagen nadat het StarKozijn Vakbedrijf de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft 
nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.

 1. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door het StarKozijn Vakbedrijf zo spoedig mogelijk worden hersteld.
 2. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door het StarKozijn Vakbedrijf geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke 
opleveringscontrole volgens lid 1.1. dan wel als de procedure van lid 1.2. is gevolgd. Bij overschrijding van de termijn van lid 1.2. vervalt elke aanspraak jegens het StarKozijn Vakbedrijf ter zake van die gebreken.

Artikel Vlll – Risico en Eigendomsoverdracht

 1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, behoudens indien deze schade aan grove schuld van het StarKozijn Vakbedrijf is te wijten.
 2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan het StarKozijn Vakbedrijf uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan het StarKozijn Vakbedrijf is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer is gehouden in geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.

Artikel IX – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: – maximaal 30%, met een maximum van Euro 10.000 (exclusief BTW) bij opdrachtverlening; – het restant bij oplevering conform de procedure in artikel VII. Van deze regeling kan ten aanzien van de eerste betaling uitsluitend worden afgeweken ten gunste van de afnemer.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 3. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.
 4. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.
 5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore van het StarKozijn Vakbedrijf of op een door het StarKozijn Vakbedrijf aan te wijzen rekening. De 
afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door het StarKozijn Vakbedrijf wordt erkend of de gegrondheid van die vordering op eenvoudige 
wijze is vast te stellen. Het bepaalde in de laatste volzin geldt niet indien de afnemer consument is.
 6. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het StarKozijn Vakbedrijf zonder enige 
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen een rente naar een percentage van vier punten boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank over het bruto-factuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel X – Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten, inclusief het daarbij geleverde standaard glas, wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens het VKG- kwaliteitshandboek en adviezen voor productie en montage van kunststof gevelelementen gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, met dien verstande dat door StarKozijn op hang- en sluitwerk, speciale glassoorten, ventilatieschuiven en dergelijke twee jaar garantie wordt gegeven. NB.: De oppervlaktebehandelingen maken onderdeel uit van het product en vallen onder de tien jaar garantie. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke, vallen niet onder het product.
 2. Buiten de garantie vallen:
 • normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 • kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
 • beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van 
ondeugdelijke bouwmaterialen;
 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege het StarKozijn vakbedrijf aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
 • zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van de in lid 1 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de 
afnemer toegepast alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen.
 1. De garantie omvat voor rekening van het StarKozijn vakbedrijf uitsluitend de vervanging of het herstel (ter keuze van het StarKozijn vakbedrijf) van hetgeen door de afnemer 
als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat zonwering en de onder lid 2, laatste punt, bedoelde zaken en materialen, 
en de aanbrengkosten hiervan niet onder de garantie zoals beschreven in lid 1 vallen.
 2. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan het StarKozijn vakbedrijf te worden gemeld. Het StarKozijn 
vakbedrijf is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De afnemer zal het StarKozijn vakbedrijf hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan het StarKozijn vakbedrijf het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke eveneens zonder kosten-berekening toestaan.
 3. Indien het StarKozijn vakbedrijf ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van het StarKozijn vakbedrijf.
 4. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 5. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van het StarKozijn vakbedrijf reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten.
 6. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met het StarKozijn vakbedrijf gesloten overeenkomst of uit een 
daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is het StarKozijn vakbedrijf met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.

Artikel XI - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het StarKozijn vakbedrijf is beperkt tot nakoming van de onderhavige garantieverklaring.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van het StarKozijn vakbedrijf en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van het StarKozijn vakbedrijf, zoals voor 
bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan 
indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. De afnemer is gehouden het StarKozijn vakbedrijf schadeloos te stellen voor alle kosten en schade voor het StarKozijn vakbedrijf die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen het StarKozijn vakbedrijf worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van 
de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door het StarKozijn vakbedrijf. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel Xll – Overmacht

– Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van het StarKozijn Vakbedrijf onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het StarKozijn Vakbedrijf of dat van zijn leveranciers.

Artikel Xlll – Opschorting en Ontbinding

1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door het StarKozijn Vakbedrijf te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het StarKozijn Vakbedrijf het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat het StarKozijn Vakbedrijf tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. Het StarKozijn Vakbedrijf heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij het StarKozijn Vakbedrijf de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade getaxeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Het StarKozijn Vakbedrijf heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door het StarKozijn Vakbedrijf berekende kostprijs.

3. In de in artikel XIII lid 1 bedoelde gevallen kan het StarKozijn Vakbedrijf ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft het StarKozijn Vakbedrijf in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel XIV – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de geschillencommissie van StarKozijn met inachtneming van de StarKozijn-geschillenregeling, tenzij de afnemer, die zich schriftelijk jegens het StarKozijn Vakbedrijf op dit beding heeft beroepen, kenbaar maakt dat hij voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

Gedeponeerd Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland te Almere onder KVK nr. 55423078